RE/MAX Centrum

Kdy může dát pronajímatel nebo nájemce výpověď z nájmu

Při podání výpovědi z nájmu se nájemce i pronajímatel musí řídit občanským zákoníkem. Pozor si dejte zejména na neplatné ustanovení o možnosti výpovědi bez udání důvodu ze strany pronajímatele a nájemce, nebo výpověď ze strany pronajímatele za porušení nájemní smlouvy, které ovšem není až tak vážné, aby za něj bylo možné dát výpověď z bytu či domu.

Možné důvody výpovědi z nájmu podle občanského zákoníku:

Ze strany nájemce:

Bez udání důvodu (§2231)

Nájemce může dát výpověď z nájmu bez udání důvodu jen pokud se jedná o nájem na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta je 3 měsíce.

Změna okolností (§2287)

Nájemce může dát výpověď z nájmu na dobu určitou v případě, že se mu změnily osobní okolnosti tak, že nelze po nájemci rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval. Výpovědní lhůta je 3 měsíce.

Nemovitost nepoužitelná k bydlení (§ 2227 a § 2266)

Nájemce má možnost nájem vypovědět, pokud se nemovitost stane k bydlení nepoužitelná, nebo v případě kdy pronajímatel neodstranil poškození či vadu nemovitosti v dostatečné lhůtě. Taková výpověď je bez výpovědní doby a tedy by k ukončení nájmu mělo dojít neprodleně po doručení výpovědi.

Ze strany pronajímatele:

Pronajímatel potřebuje nemovitost užívat (§ 2288)

Pokud pronajímatel potřebuje byt pro sebe z osobních důvodů, nebo potřebuje byt pro své příbuzné, může dát nájemci výpověď z bytu, avšak jen v případě, že nájem je sjednán na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta je 3 měsíce.

Porušení smlouvy nájemcem 

Do kategorie zvlášť závažného porušení nájemní smlouvy (§ 2291) spadají důvody:

 • Nájemce neplatí nájemné a náklady na služby alespoň po dobu 3 měsíců,
 • Nájemce poškozuje byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem,
 • Nájemce způsobuje škody na majetku, nebo obtíže pronajímateli či ostatním osobám, které v domě bydlí,
 • Nájemce užívá byt neoprávněným způsobem, nebo k jinému účelu, než bylo stanoveno v nájemní smlouvě.

Před výpovědí musí pronajímatel nejdříve nájemce vyzvat, aby zanechal svého „závadného“ chování a upozornit ho, že mu hodlá dát z tohoto důvodu výpověď. Teprve pokud nájemce své chování nezmění, může přistoupit pronajímatel k výpovědi. K předání nemovitosti by mělo dojít bez zbytečného odkladu po doručení výpovědi, nejdéle pak do 30 dní.

Do hrubého porušení smlouvy spadají okolnosti:

 • Nájemce dal byt do podnájmu bez souhlasu pronajímatele (při pronájmu celého bytu) nebo bez vědomí pronajímatele (při podnájmu části bytu, zbývající část nájemce užívá),
 • Nájemce neoznámí zvýšení počtu osob v nemovitosti,
 • V bytě žije více osob, než přísluší velikosti bytu,
 • Nájemce opakovaně zanedbává běžnou údržbu bytu,
 • Nájemce neoznámil pronajímateli potřebu okamžitých oprav,
 • Nájemce provedl stavební úpravy v bytě bez souhlasu pronajímatele,
 • Nájemce nezaplatil část jistiny (tzv. kauce),
 • Nájemce neumožňuje prohlídku bytu pronajímatelem,
 • Nájemce neumožnil opravy a údržbu bytu ze strany pronajímatele.

Počátek běhu výpovědní lhůty je stanoven vždy na první den kalendářního měsíce následujícího poté, co byla výpověď druhé straně doručena dle ustanovení ve smlouvě.

Jste v situaci, kdy potřebujete pomoct s ukončením nájmu? Nebo nájemníka hledáte a chcete snížit riziko,  abyste v budoucnu takovou nepříjemnou situaci neřešili? Naši makléři Vám rádi pomůžou s hledáním spolehlivých nájemců, které Vám důkladně prověří, a také připraví smlouvu, která bude případným problémům předcházet.

Více o tom, jak na pronájem nemovitosti.

Potřebujete právní konzultaci? Napište nám.

*
*
*
lname: fullname: phone:
Autor: Nikola Repaská