RE/MAX Centrum

Návrh na vklad do katastru nemovitostí.

Vlastnické právo k bytu, domu, pozemku či k jiné nemovitosti vzniká až po provedení zápisu vlastnického práva do katastru nemovitosti, nikoli podpisem kupní nebo darovací smlouvy. Jak tedy návrh na vklad správně vyplnit, abyste se vyhnuli zamítnutí převodu vlastnického práva nebo převod zbytečně neprodlužovali?

Je dobré vzít v úvahu, vzhledem k tomu, že vlastnické právo k nemovitosti vzniká až při změně zápisu vlastníka v katastru nemovitostí, že je vhodné kupní cenu uschovat v advokátní úschově, která bude vyplacena prodávajícímu až ve chvíli, kdy ke změně vlastníka skutečně dojde.

 • Návrh na vklad máte k dispozici jak v tištěné tak elektronické podobě a je možné jej vyplnit ručně nebo online jako interaktivní formulář, který Vás současně povede a pomůže vyhnout se některým zbytečným chybám.

 • Návrh na vklad se nejčastěji spojuje v souvislosti s převodem vlastnictví, ale slouží i pro vklad či výmaz jiných práv (věcného břemene), zástavního práva apod.

 • Návrh na vklad musí obsahovat označení příslušného katastrálního úřadu a katastrálního pracoviště, specifikaci nemovitostí, kterých se zápis týká, údaje o účastnících řízení (příp. jejich zástupcích) a vymezení práv, kterých se zápis týká. Musíte označit nabývací tituly (klasicky kupní či darovací smlouvu) a popř. další přílohy, které slouží jako podklad pro zápis do katastru nemovitosti (např. geometrický plán při dělení pozemků, plnou moc s úředně ověřeným podpisem při zastoupení ve vkladovém řízení advokátem).

Jak návrh na vklad podat?

 • Návrh na vklad do katastru nemovitostí mohou podat obě smluvní strany nebo jedna z nich, případně se mohou pro vkladové řízení nechat zastoupit třetí osobou realitním makléřem, advokátem nebo jinou osobou.

Doporučujeme, aby kupní nebo darovací smlouva obsahovala ustanovení, kdo a v jaké lhůtě po uzavření smlouvy doručí návrh na vklad na příslušný katastrální úřad, včetně úhrady správního poplatku.

 • Návrh na vklad stačí podepsat bez úředního ověření.

 • Vkladová listina (kupní nebo darovací smlouva) určená pro katastrální úřad, která se odevzdává spolu s návrhem na vklad musí být opatřena úředně ověřenými podpisy.

 • Za jiných méně běžných okolností převodu vlastnického práva je nutné ještě dodat plnou moc, geometrický plán, potvrzení o zániku zástavního práva nebo jinou listinu.

 • Návrh na vklad můžete doručit osobně, poštou nebo datovou schránkou a vzniká Vám povinnost uhradit správní poplatek.

Kolik stojí správní poplatek za návrh na vklad?

1 listina = 1 návrh na vklad = 1 správní poplatek = 2.000 Kč

 • Pokud jedna listina obsahuje kupní smlouvu a zároveň dohodu o zřízení služebnosti bytu (věcné břemeno užívání), zaplatíte jen 1 x 2.000 Kč.

 • Pokud rozdělíte kupní smlouva a dohodu o zřízení služebnosti do dvou dokumentů musíte podat dva návrhy na vklad a zaplatit 2 x 2.000 Kč.

 • Poplatek můžete uhradit kolkem, osobně nebo bankovním převodem.

Jak dlouho trvá přepis na katastru nemovitostí?

 • Nejpozději následující pracovní den po doručení návrhu na vklad katastrální úřad vyznačí u nemovitostí tzv. plombu (P). Jedná se o upozornění, že práva k nemovitosti jsou dotčena změnou. Vyznačení plomby je patrné z bezplatného online nahlížení do katastru nemovitostí i placeného listu vlastnictví.

 • Nejpozději další den zašle katastrální úřad vlastníkovi (popř. jinému oprávněnému) informaci o vyznačení plomby. Katastrální úřad dotyčné informuje poštou na adresu trvalého pobytu (popř. bydliště v cizině v případě cizinců) nebo prostřednictvím datové schránky. Pokud o to vlastník požádá, katastrální úřad jej informuje také e-mailem nebo SMS zprávou.

 • Pokud byly splněny podmínky pro povolení vkladu, katastrální úřad vklad povolí a právní účinky vkladu v takovém případě nastávají zpětně ke dni, kdy návrh na vklad došel na katastrální úřad.

 • I když budou podmínky splněny katastrální úřad nikdy nepovolí vklad dříve než po uplynutí lhůty 20 dnů ode dne, kdy zaslal vlastníkovi informaci o vyznačení plomby. 20 denní období je tzv. ochranná lhůta, kdy na jedné straně dává vlastníkovi příležitost, aby se mohl případně bránit proti podvodnému nebo jinak závadnému převodu. Na druhé straně může upozornit kupujícího, že nemovitost je již dotčena změnou, a proto by se měl mít na pozoru, aby např. neuzavřel kupní smlouvu na nemovitost, u které v daný okamžik již probíhá vkladové řízení v souvislosti s převodem na třetí osobu.

 • Při splnění podmínek po uplynutí ochranné lhůty katastrální úřad zpravidla do týdne provede zápis do katastru nemovitosti a odstraní plombu. Většina úspěšných vkladů trvá od podání návrhu po přepis přibližně 30 dní.

 • Při nesplnění podmínek návrh na vklad zamítne.

Zamítnutí s odstranitelnou vadou

Odstranitelnou vadou může být např. absence úředně ověřeného podpisu na vkladové listině nebo nezaplacení správního poplatku. V takových případech vám katastrální úřad poskytne dodatečnou lhůtu pro odstranění vad. 

Zamítnutí s neodstranitelnou vadou

U neodstranitelných vad druhý pokus nemáte. Pokud např. v kupní smlouvě nedostatečně identifikujete nemovitost, katastrální úřad se rozhodne vklad zamítnout. Chybu musíte opravit a podat nový návrh na vklad včetně úhrady správního poplatku.

Po obdržení informace o neodstranitelných vadách je nejlepší nečekat na zamítnutí vkladu ze strany katastrálního úřadu, vzít návrh zpět a vzdát se práva na odvolání. Se zpětvzetím musí souhlasit všichni účastníci vkladového řízení. O poplatek sice přijdete i v tomto případě, ale na rozdíl od zamítnutí ze strany katastrálního úřadu nebude nové vkladové řízení s opravenými chybami blokovat 30denní lhůta, po kterou lze rozhodnutí o zamítnutí vkladu napadnout u soudu a po kterou se nová vkladová řízení přerušují.

Využijte pomoci odborníka

Kromě časových průtahů může chybný návrh na vklad, často v kombinaci s chybami v kupní či darovací smlouvě, také způsobit, že kupující nenabude všechny nemovitosti, které zamýšlel a za které zaplatil. Nebo se zapomene na převod pozemků (přístupové cesty, zahrady, podílu na společných částech), které jsou užívány s „hlavní“ nemovitostí (bytem, domem), přičemž náprava tohoto stavu může být zbytečně složitá.

*
*
*
email: phone: lname:
 
Autor: Nikola Repaská