RE/MAX Centrum

Při koupi bytu si vyžádejte potvrzení o bezdlužnosti

Kupujete-li byt nebo nebytovou jednotku, požádejte prodávajícího o předložení potvrzení o bezdlužnosti, na které máte dle zákona § 1186 odst. 3 Občanského zákoníku nárok. Prodávající je kupujícímu povinen předložit potvrzení o tom, jaké dluhy související se správou domu a pozemku na něj přecházejí, nebo doložit, že žádné dluhy nejsou.

„Převádí-li vlastník vlastnické právo k jednotce, doloží nabyvateli potvrzením osoby odpovědné za správu domu, jaké má dluhy, případně, že takové dluhy nejsou; potvrzení vydá nabyvateli se souhlasem převodce také osoba odpovědná za správu domu. Má se za to, že nabyvatel nemohl tyto dluhy zjistit, pokud je nemohl zjistit z potvrzení osoby odpovědné za správu domu nebo nevydala-li tato osoba potvrzení bez zbytečného odkladu, ač o něj byla požádána.“

Potvrzení by mělo obsahovat výši dluhu prodávajícího po splatnosti. Pokud takový dluh existuje, pak se smluvní strany mohou dohodnout tak, že o výši dluhu bude snížena kupní cena nemovitosti, nebo se dluh uhradí z úschovy kupní ceny při prodeji.

Někdy se může stát, že se dluh uvedený v potvrzení liší od skutečného dluhu. Pokud je v potvrzení uveden vyšší dluh než dluh skutečný, pak na nabyvatele přechází jen dluh skutečný.

Rozpor nastává v případě, kdy je v potvrzení uveden nižší dluh. Setkáte se s názorem, že na nabyvatele přejde jen dluh převzatý dle vydaného potvrzení, a zbylá výše dluh přechází na původního vlastníka, který má nárok na náhradu škody po správci SVJ.

Na straně druhé je názor, že v případě nesprávně vystaveného potvrzení, pak veškeré závazky přecházejí na nabyvatele, který pak má nárok na náhradu škody po správci SVJ.

Může nastat i situace, kdy na nabyvatele přejde závazek převodce podílet se na splácení úvěru SVJ, který nemusí být v okamžiku převodu splatný.

Více informací v článku: Jaké dluhy prodávajícího mohou ohrozit kupujícího.

Chcete poradit s prodejem nemovitosti? Napište nám.

*
*
*
email: fullname:
Autor: Nikola Repaská