RE/MAX Centrum

Prodej nemovitosti v dědickém řízení

Dědické řízení je soudní řízení, které určuje, kdo je oprávněn dědit majetek po zemřelé osobě. Pokud je v dědictví nemovitost, může být prodána během dědického řízení, pokud jsou splněny potřebné podmínky.

Obecný postup, jak dědické řízení probíhá

 • Zahájení dědického řízení: Dědické řízení může být zahájeno na základě žádosti o zahájení dědického řízení, kterou podá jeden z dědiců nebo někdo jiný, kdo má zájem na řešení dědictví.

 • Stanovení dědiců: Nejprve je třeba určit, kdo jsou dědici. To může být stanoveno v závěti nebo podle zákona.

 • Inventarizace majetku: Dalším krokem je sestavení soupisu majetku, včetně nemovitostí. Tento seznam musí být ověřen notářem a musí být odeslán do katastru nemovitostí k úpravě vlastnických práv.

 • Rozdělení majetku: Pokud existuje více dědiců, musí se rozhodnout o rozdělení majetku. Dědicové se mohou dohodnout na tom, jak bude majetek rozdělen, nebo se může použít metoda nuceného prodeje.

 • Splacení dluhů: Před prodejem nemovitosti je třeba splatit všechny dluhy, které měla zemřelá osoba. Pokud to není možné, dluhy se musí splatit z prostředků získaných z prodeje nemovitosti.

 • Rozdělení majetku: Pokud neexistuje závěť, majetek se rozdělí mezi dědice podle zákonných předpisů. Pokud existuje, dědictví bude rozděleno podle jejího ustanovení.

 • Zapsání nových vlastníků: Pokud bylo rozhodnuto o rozdělení majetku, musí být noví vlastníci zapsáni v katastru nemovitostí. Proces zahrnuje podání žádosti o změnu vlastnictví, zaplacení poplatků a ověření podpisů notářem.

 • Vypořádání daní a poplatků: Při prodeji nebo převodu nemovitostí mohou vzniknout daňové a poplatkové povinnosti, jako jsou daň z prodeje nemovitosti nebo poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Tyto povinnosti musí být splněny před dokončením procesu.

Nemovitost může být prodána během dědického řízení, podmínkou však je souhlas všech dědiců. Pokud se dědici nedohodnou, může být prodej rozhodnut soudem.

Než s prodejem nemovitosti začnete

 • Zjistěte si všechny dědice: Pokud nevíte, kdo jsou dědici nemovitosti, měli byste kontaktovat notáře, který má vedení dědického řízení. Notář bude mít k dispozici seznam všech dědiců.

 • Získejte souhlas od všech dědiců: Pokud máte souhlas od všech dědiců, můžete začít se zprostředkováním prodeje nemovitosti. Pokud však ne všichni dědici souhlasí s prodejem, může být nutné obrátit se na soud, aby rozhodl o tom, zda je prodej možný.

 • Zjistěte hodnotu nemovitosti: Před prodejem byste měli získat odborný odhad hodnoty nemovitosti. Hodnota nemovitosti může být důležitá pro stanovení ceny a získání financování.

 • Najděte realitního makléře: Zvažte najmutí realitního makléře, který vám pomůže s prodejem nemovitosti. Makléř by měl být obeznámen s místním trhem a mohl by vám pomoci najít kupce.

 • Připravte dokumenty: Získání potřebných dokumentů může být klíčové pro prodej nemovitosti. Můžete potřebovat například průkaz vlastnictví, plány nemovitosti, PENB a další dokumenty. Měli byste mít tyto dokumenty připraveny, aby byly k dispozici pro kupce.

 • Dokončete prodej: Pokud jste našli kupce a dědicové dali souhlas s prodejem, musíte dokončit prodej. Toto může zahrnovat podepsání kupní smlouvy, převod vlastnických práv a další administrativní kroky.

Co když některý z dědiců nespolupracuje?

Pokud jeden z dědiců nechce spolupracovat na řešení dědictví, může to celý proces zpomalit a vést k potenciálním právním sporům. Nicméně, existuje několik kroků, které můžete podniknout, abyste minimalizovali potenciální problémy:

 • Komunikace: Prvním krokem by měla být snaha o komunikaci. Pokuste se porozumět obavám nesouhlasného dědice a snažte se najít společné řešení, které vyhovuje všem zúčastněným stranám.

 • Ověření zákonných postupů: Pokud jednání některého z dědiců brání procesu dědického řízení, je možné požádat soud o vynucení dědického řízení. Soud může uvalit sankce na dotyčného dědice, aby se zúčastnil procesu a umožnil tak dokončení řízení.

 • Soudní řešení: Pokud dědic i přes snahu o komunikaci a zákonné postupy odmítá spolupracovat, může být nezbytné řešení dědictví soudní cestou. Soud může rozhodnout o rozdělení majetku a vymáhání dluhů, pokud existují.

Daňové povinnosti při dědictví nemovitosti

Obecně platí, že příjmy z dědictví jsou osvobozeny od daně z příjmu. V případě, že hodnota zděděné nemovitosti přesahuje 5 milionů korun, je nutné tuto skutečnost oznámit příslušnému finančnímu úřadu. V rámci dědického řízení je nemovitost patřící do dědictví oceněna. Pokud následně dojde k prodeji nemovitosti za cenu přesahující předmětné ocenění, podléhá rozdíl dani z příjmu, pokud se neuplatní některé ze zákonných osvobození od daně z příjmu při prodeji nemovitosti.

U dědictví tak zejména připadá v úvahu osvobození z důvodu vlastnictví nemovitosti po dobu 5 let před jejím prodejem, přičemž do této doby se započítává i doba, kdy nemovitost vlastnil zůstavitel. Délku vlastnění nemovitosti zůstavitelem lze však započíst pouze pokud zůstavitel byl příbuzným v řadě přímé, manželem či manželkou.

Obraťte se na odborníky

Prodej nemovitosti, která je v dědickém řízení, může být složitější a je důležité vzít v úvahu, že prodej může trvat déle než obvykle a mohou se vyskytnout komplikace. Je vhodné obrátit se na právníka nebo realitního makléře, který vám pomůže s celým procesem prodeje nemovitosti zatížené dědickým řízením.

 

 

✅ Aktuální nabídka a naše služby.

Co můžete udělat pro kvalitní prezentaci a rychlý prodej Vaší nemovitosti?

Profesionální video3D scan a půdorysvizualizacihome stagingweb nemovitostioffline marketingonline marketing

 

Autor: Nikola Repaská