RE/MAX Centrum

Údržba nájemního bytu. Co platí majitel a co nájemník?

Bydlení v nájemním bytě může být příjemnou alternativou oproti bydlení ve vlastním bytě nebo domě. Pokud máte dobře sepsanou nájemní smlouvu a narazili jste na férového majitele bytu, se kterým je rozumná domluva, gratulujeme. Bydlení v nájmu má i své výhody, mezi které můžeme zařadit například méně závazků než je tomu u vlastního bydlení. Nicméně, i přes to, že jste jen nájemníkem, máte i Vy některé povinnosti týkající se údržby. Jaké to jsou?

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v § 2176 stanoví **povinnosti nájemce** v oblasti údržby a drobných oprav bytu, který užívá. Podle tohoto ustanovení má nájemce povinnost udržovat byt v běžném stavu, tj. provádět běžnou údržbu a drobné opravy.

Běžná údržba bytu

Rozumí se tím taková opatření, která jsou nutná k udržení bytu v běžném stavu užívání, např. úklid, čištění oken, větrání, údržba a oprava koupelnových a kuchyňských spotřebičů apod. Tyto úkony by měly být prováděny průběžně a v souladu s požadavky na zdravotní a hygienické nezávadnosti bytu.

Drobné opravy bytu

Jsou takové opravy, které jsou nutné k udržení funkčnosti bytu a které nájemce může provést sám, nebo s pomocí odborníka, pokud je to nezbytné nebo si nájemník neporadí sám, např. oprava vodovodního kohoutku, výměna pojistek, žárovky, oprava dveří apod.

Opravy nad rámec běžné údržby

Jsou takové opravy, které zasahují do technického stavu nemovitosti a mohou mít vliv na její zhodnocení nebo znehodnocení. Např. výměna oken, oprava střechy, podlahové krytiny, výměna topného zařízení, elektroinstalace, apod.

Pokud došlo k většímu poškození bytu nebo k opravám, které přesahují rámec běžné údržby a drobných oprav, jste povinni o tom majitele bytu neprodleně informovat a dohodnout se, jak budou opravy provedeny. V opačném případě by mohlo dojít ke snížení hodnoty bytu a Vy byste pak museli uhradit veškeré náklady spojené s opravami, které vznikly v důsledku neodstranění poškození bytu.

Majitel je zavázán v přiměřené době odstranit vady nebo poškození, které brání obvyklému užívání bytu a předejít i dalším souvisejícím škodám. Jako nájemce pak máte právo na náhradu nákladů, které jste vynaložili na zabránění vzniku další škody, pokud jste ji oznámil bez zbytečného odkladu.

Pokud škodu zaviníte sami, nebo příslušník Vaší domácnosti či host, jste povinni škodu neprodleně odstranit na své náklady.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Coby majitel vyžadujte s nájemní smlouvou, coby nájemník chtějte pojištění o občanské odpovědnosti. Vzájemný obchodní vztah bude o to harmoničtější a klidnější.

Nebuďte překvapeni, pokud v nájemní smlouvě narazíte na bod, kde po Vás majitel bytu bude vyžadovat, abyste mu na jeho žádost sjednané pojištění předložili. Také počítejte s tím, že se Vám majitel bytu může pozvat na návštěvu, aby si ověřil, že byt užíváte dohodnutým způsobem. Jak často a za jakých podmínek takovou kontrolu může uskutečnit je taktéž součást nájemní smlouvy.

Přemýšlíte o pronájmu bytu nebo domu?

Svěřte nám pronájem Vaší nemovitosti. Najdeme Vám spolehlivého a platícího nájemníka.

*
*
*
*
fname: email: fullname: lname:
Autor: Nikola Repaská